Transseksuaali pitäisi ottaa takaisin ja erottautua transgender-ihmisistä

Kun korjasin sukupuoltani, termi transseksuaali oli vielä kohtuullisen yleisesti käytössä erityisesti vanhemmilla sukupuoltaan korjanneilla. Se haluttiin muuttaa, koska se sotkettiin usein yhdeksi seksuaaliseksi suuntautumiseksi homoseksuaalin ja biseksuaalin rinnalla. 

Ajattelin, että sen muuttaminen on hyvä asia, koska termi transsukupuolinen erottaa meidät seksuaalisista suuntautumisista. Se on parempi, koska se on tarkempi ja saa ihmiset ymmärtämään, että transsukupuoliset ovat nimenomaan niitä ihmisiä, jotka korjaavat fyysistä sukupuoltaan.

Näin ei tapahtunut. Transsukupuolinen-termistä ei koskaan tullut aiempaa parempaa ja selkeämpää termiä vaan entistä huonompi. 


Niin kävi, koska se ei tarkoita termin transseksuaali (transsexual) tarkoittamia ihmisiä, jotka kokevat vartalonsa sukupuolen vääräksi ja haluavat muuttaa sitä. Transsukupuolinen terminä laajennettiin tarkoittamaan heidän lisäkseen myös transgender-ihmisiä, joiden määritelmään halu korjata fyysistä sukupuoltaan ei kuulu. 

Nuoruudessani he kutsuivat itseään transgendereiksi. Tuohon aikaan he eivät väittäneet olevansa sama asia kuin transseksuaalit. Nykyään he väittävät niin ja haluavat lisäksi kieltää koko transseksuaali-käsitteen.

Gender suomennetaan yleensä sosiaaliseksi sukupuoleksi. Transgender-ihmiset eivät kuitenkaan tarkoita sillä sitä, mikä ihmisen sosiaalinen sukupuoli oikeasti on. Transgender-käsitteessä on monta ongelmaa. 

1. Transseksuaalit muuttavat myös fyysisiä sukupuoliominaisuuksiaan, eivät pelkästään sosiaalista sukupuoltaan.

2. Transgender-liikkeellä ei ole yhtenevää, perusteltua käsitystä siitä, mikä sosiaalinen sukupuoli on. Osa käyttää sitä synonyymina omalle kokemukselleen eli sukupuoli-identiteetille. Osa taas tarkoittaa sosiaalisella sukupuolella kehosta irrallista roolia, joka sisältää sanoja joilla he haluavat tulla kutsutuiksi sekä käyttäytymiseen liittyviä sukupuolistereotypioita, joihin he samaistuvat. He kokevat, että ovat sosiaalisesti jotain muuta sukupuolta, jos eivät sovi sukupuolinormeihin.

3. Sosiaalinen sukupuoli, jota transseksuaalit muuttavat sukupuolenkorjauksen seurauksena ei ole näistä kumpikaan. Sosiaalinen sukupuoli on sukupuoli, uros tai naaras, jonka edustajaksi ihminen sosiaalisissa tilanteissa tulkitaan hänen ulkomuotonsa perusteella. Se ei ole sosiaalinen konstruktio vaan fyysiseen todellisuuteen pohjautuva ominaisuus. Se vaikuttaa ihmisen elämään paljon laajemmin kuin puhuttelutermin ja joidenkin sukupuoleen liittyvien käytösodotusten osalta. 


Transseksuaalit ja transgenderit ovat kaksi eri ihmisryhmää

Kun termi muutettiin transsukupuoliseksi ja nämä kaksi ihmisryhmää niputettiin samaksi joukoksi, transseksuaaleilta katosi termi, jolla he saattoivat erottautua transgender-ihmisistä. Tämä on valtava ongelma, koska me emme ole sama asia. Me emme ole edes saman asian kaksi erilaista ilmentymää. 

Me olemme kaksi ominaisuuksiltaan lähes täysin erillistä ihmisryhmää, kuten alle tekemästäni taulukosta voi huomata. Siinä esitetään, miten äärimmäisellä tavalla erilaisia käsitteiden alla oleva ihmisryhmät voivat olla. Toiset meistä haluavat muuttaa sukupuoltaan ja toiset meistä haluavat erottautua vääränlaisesta sukupuoliroolista. Ainoa meitä yhdistävä asia on se, että olemme alkaneet käyttää itsestämme samaa termiä.Taakse katsoessa on helppoa sanoa, että transseksuaali-termistä luopuminen oli virhe. Se maksoi transseksuaaleille paljon. Meillä ei ole enää meidän asioitamme ajavia järjestöjä. Ne ovat lähes kaikki transgender-ihmisten hallinnoimia. Ne ajavat heidän politiikkaansa ja keskittyvät heidän asioihinsa, kuten ihmisten valistamiseen siitä, että sukupuolta ei saisi olettaa ulkonäön perusteella. Sen ulkonäön, jonka olemme kovalla työllä itsellemme hankkineet.

Transgender-aktivismi on tehnyt transsukupuolisten asioiden ajamisesta ponnetonta inttämistä omista kokemuksista sen sijaan, että keskustelisimme oleellisista asioista, kuten kehon sukupuoliominaisuuksien merkityksistä ja niiden muuttamisen vaikutuksista.

Meillä ei ole enää keinoa ilmaista, että olemme nimenomaan niitä, jotka ovat korjanneet fyysistä sukupuoltaan. Olemme vain osa epämääräistä "trans"-termiin liittyvää ihmisjoukkoa, josta, merkittävää osaa kutsuttiin vielä hetki sitten transvestiiteiksi, butchlesboiksi tai sukupuolinormeista poikkeaviksi ihmisiksi. 

Katsomme vierestä alistuneina, kun "transsukupuolisten miesten" asioiden ajamiseksi väitetään sitä, että ajetaan naisten oikeutta kulkea rinnat paljaana, kuukautissiteiden markkinoimista sukupuolineutraalisti tai sukupuolittuneiden harrastusryhmien poistamista. Millään näistä asioista ei ole mitään tekemistä sukupuoltaan mieheksi korjanneiden transseksuaalien elämän kanssa. 

Kun ainoasta termistä, joka tarkoittaa meitä tehdään käsite, jota jokainen voi olla ilman kriteereitä vain ilmoittamalla, että kokee olevansa sitä, se menettää kaiken merkityksensä. Tällainen termi ei voi enää toimia minkäänlaisena järjellisen keskustelun välineenä. Se on sama kuin se, että kuka tahansa voi olla vegaani määritellessään itsensä niin.


Transseksuaali pitäisi ottaa takaisin

Tilanteeseen, jossa olemme ei ole muuta ratkaisua kuin palata askel taakse päin ja ottaa transseksuaali takaisin. Niin kauan kuin meillä ei ole termiä, jolla erottautua transgender-ihmisistä omaksi, selkeästi määritellyksi ihmisryhmäksemme, meillä ei ole toivoa paremmasta politiikasta eikä yhteiskunnallisesta tilanteesta. 

Transseksuaali ei ole täydellinen termi, mutta transsukupuolista ei voi enää voittaa itselleen, kun se on kerran luovutettu roskakori-kategoriaksi, johon jokainen voi kuulua. Joitain transseksuaali terminä loukkaa, koska se liittyy seksuaalisuuteen. En ymmärrä miksi. Seksuaaliset syyt ovat korkealla syissä, joiden vuoksi minä ja moni muu transseksuaali korjasi sukupuoltaan. En muuttanut sukuelimiäni, koska halusin ne koristeeksi. Luonnollisesti halusin myös parisuhteen, jossa olen toiselle mies ja tulen halutuksi sellaisena. Se on osa miehenä elämistä. 

Transgender on näistä kahdesta se loukkaava termi. Se, että minut nähtäisiin ihmisenä, jolla on edelleen kaikki syntymäsukupuolensa kehonpiirteet, ja joka uskoo, että hänellä on gender, joka on sosiaalinen konstruktio, jonka takia hän haluaa itsestään käytettävän jotain pronominia on ajatuksena sietämätön. On ihan sama, mikä termi on. Jos se alkaa tarkoittaa ihmistä, jolla on naiskeho, lakkaan kutsumasta itseäni siksi.

Termin tekemä erottelu on myös poliittinen. Meidän on vaadittava transsukupuolisten asioita ajavia järjestöjä viemään politiikkansa linjalle, jossa se huomioi myös meidän olemassaolomme ja tarpeemme. Alle olen listannut asioita, joita transseksuaaleja koskevassa aktivismissa pitäisi korostaa ja joissa sen pitäisi erota hyvin voimakkaasti nykyisestä transgender-aktivismista.


Genderistä puhuminen pitää lopettaa

Gender on käsitteenä hyvin epämääräinen, huono ja vaikeasti suomalaiseen suuhun istuva. Sillä tarkoitetaan yhtä aikaa ainakin kolmea eri asiaa joista suurin osa ei tarkoita sen suomennosta. Transseksuaalien pitäisi luopua kyseisestä käsitteestä kokonaan ja puhua suomea. Sukupuoli-identiteetti, sosiaalinen sukupuoli, biologinen sukupuoli ja synteettinen tai fyysinen sukupuoli ovat paljon parempia ja yksinkertaisempia kuin epämääräiset vierasperäiset käsitteet, joita suurin osa ihmisistä ei ymmärrä edes kielialueella, josta ne ovat peräisin.


Sukupuolta muuttavien hoitojen vaikutukset tulee tunnustaa

Tällä hetkellä transgender-politiikka on lähinnä kokemuksiin ja sanoihin kytkeytyvää identiteettipolitiikkaa. Transseksuaalisuudessa ei ole kyse vain identiteetistä vaan fyysisestä muodonmuutoksesta ja siitä väistämättä seuraavasta sosiaalisesta muutoksesta. Hoitojen läpikäyminen ja niiden psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset vaikutukset tulee tunnustaa. Politiikasta, jossa puhutaan pelkistä kokemuksista tulee irtisanoutua ja palauttaa se linjalle, jossa kehon merkityksestä puhutaan.


Transseksuaali-termi tulee vakiinnuttaa ja liittää hoitojen läpikäymiseen

Transseksuaalit korjaavat sukupuoltaan, jotta he pääsisivät eroon väärästä fyysisestä sukupuolestaan. Tämä tarkoittaa paitsi tarvetta hoitoihin, myös oikeutta tulla nähdyksi ja kohdelluksi hoidot läpikäyneenä niiden jälkeen. Jos meiltä viedään pois jokainen meitä tarkoittava termi tai ne laajennetaan tarkoittamaan kaikkia jotenkin identifioituvia, meiltä viedään myös oikeus tulla nähdyksi sellaisina kuin olemme. Sanasta transseksuaali ei koskaan saa tehdä sanaa, joka erotetaan muista määritelmistä kuin itsensä kokemisesta sellaiseksi.


Vartaloille, joiden sukupuolta on korjattu tulisi olla kielellinen määritelmä

Meillä on olemassa erilaisia sukupuolta kuvaavia termejä, kuten sosiaalinen, juridinen ja biologinen sukupuoli. Näistä biologinen sukupuoli on ainoa fyysistä olomuotoa kuvaava termi. Koska biologinen sukupuoli katsotaan yleensä muuttumattomaksi, vaikka kaikki vartalon sekundääriset piirteet ja sukuelimet muutettaisiin, tämä johtaa tilanteeseen, jossa transseksuaaleilla ei ole kehoaan tarkoittavaa termiä ollenkaan. On ainoastaan sosiaalinen sukupuoli. 

Tämä näkyy keskusteluissa niin, että sukupuoltaan korjanneen ihmisen kehon erilaisuus syntymäsukupuoleensa nähden mitätöidään täysin puhumalla vain biologisesta sukupuolesta. Syntymähetken ominaisuudet eivät voi kumota ihmisen tämänhetkisen vartalon ominaisuuksia. Biologisen sukupuolen rinnalle tulisikin vakiinnuttaa käsite, joka kuvaa medikaalisesti muutetun kehon sukupuoliominaisuuksia. Esimerkiksi fyysinen sukupuoli tai synteettinen sukupuoli.


Sukupuolenkorjaushoitojen saaminen tulee turvata

Transgender-järjestöjen politiikka, jossa vihjaillaan, että juridisen sukupuolen muuttaminen poistaa tarpeen käydä genitaalikirurgiassa tai "vaativissa leikkauksissa" täytyy lopettaa. Juridinen sukupuoli on paperissa oleva kirjain, joka ei muuta millään tavalla yksilön fyysistä tai sosiaalista sukupuolta eikä transseksuaalin tarvetta sukupuolen korjaamiseen. Sukupuolenkorjaushoitojen saamisen tulee olla aina prioriteetti numero yksi. Ilman niitä jääminen on verrattavissa tilanteeseen, jossa abortti kielletään ja ainoaksi keinoksi sitä haluavalle jää saada yhteiskunta kutsumaan itseään termillä, joka ei viittaa äitiyteen.


Feministien näkemykset tulee voida kyseenalaistaa

Transseksuaalien asioiden ajaminen ei voi olla sidoksissa poliittisiin aatteisiin, jotka ovat niiden kanssa ristiriidassa. Transgender-aate on siinä määrin naimisissa feminismin kanssa, että se haittaa meille oleellisista, mutta feministeille epämieluisista asioista, kuten aivojen sukupuolieroista puhumista. Transseksuaalien tulisi haastaa feministien näkemykset sukupuolesta sosiaalisena konstruktiona. Kun ihmiset alkavat kuvitella, että mies voidaan konstruktioida naiseksi eivätkä kehon muutokset ole välttämättömiä, se johtaa ainoastaan hoitojen kieltämiseen. 

Myös feministien levittämään uhripolitiikkaan, jossa transseksuaalien olemassaolosta yritetään leipoa naisten tasa-arvo-ongelmaa tulisi puuttua voimakkaasti. On aika lakata loputon jauhanta "ahtaista sukupuolirooleista" ja ampua alas kuvitelmat, että sukupuoliroolien vapauttaminen tai naisten yhteiskunnallinen asema tekevät heistä miehiä tai miehistä naisia. Vartalon muuttaminen ei ole uhriutta. Se on ihmisen keino muuttaa luonnon meille asettamia kohtaloita, joita mikään muu ei voi muuttaa.


Biologisen sukupuolen merkitysten järkeistäminen

Tällä hetkellä transgender-aktivistit lähestyvät biologisesta sukupuolesta puhumista yrittämällä inttää, että sillä ei ole väliä ja kohtelumme on sosiaalinen konstruktio. Tämä ei ole totta eikä tule koskaan toimimaan. Sukupuoli ei ole sosiaalinen konstruktio ja vartaloilla on väliä. Tämä on johtanut siihen, että transsukupuolisia hakataan "biologisella sukupuolella" päähän joka asiassa. Puoletkaan asioista, joiden ihmiset väittävät seuraavan biologisesta sukupuolesta eivät seuraa siitä vaan kehon tämänhetkisistä fyysisistä ominaisuuksista.

Sen sijaan, että yrittää väittää, että keholla ei ole väliä, pitäisi väittää, että keholla on väliä myös silloin, kun sitä on muutettu. Pukuhuoneiden, urheilusarjojen, työllistymisen tai lähes minkä tahansa lääketieteen ulkopuolella olevan asian tutkiminen ja järjestäminen tässä ajassa biologisen sukupuolen mukaan ei toimi. Ihmisistä, jotka väittävät meidän kieltävän biologisen sukupuolen olemassaolon on tehtävä ihmisiä, jotka itse kieltävät synteettisten kehojemme ominaisuudet.


Seksuaalisuus tulee tunnustaa osaksi transseksuaalisuutta

Transgender-liikkeen henkeen on aina kuulunut kieltää seksuaalisuuden yhteys transsukupuolisuuteen. Transgendereille tämä väite voi olla totta. Monille transseksuaaleille asia ei kuitenkaan ole niin. Monet muuttavat sukuelimiään yksinkertaisesti siksi, että heidän sukuelimillään ei voi harrastaa seksiä, jota he haluavat. He haluavat tulla myös seksuaalisesti halutuiksi oman sukupuolensa edustajina. Se on osa sosiaalista miehuutta tai naiseutta.

Tämän asian kieltäminen pitää lopettaa. Se johtaa lopputulokseen, jossa meiltä halutaan evätä genitaalikirurgia tai meille esitetään, että meidän pitäisi vain opetella harrastamaan seksiä, joka on jo ajatuksena sietämätön. Se myös estää ymmärtämästä todellisia syitä, joiden vuoksi transseksuaalit korjaavat sukupuoltaan. Seksuaalisuus on kaikkein suurin tekijä sukupuolten erilaisen sosiaalisen todellisuuden taustalla.

Tunnisteet

Näytä enemmän

Suositut tekstit